info@rudin.se

facebook.com/rudincom

 

 

Rudin Communication

Fredsgatan 26 A

641 30 Katrineholm

0150 - 100 10

Policy för personuppgifter (GDPR)

Rudin Communication AB verksamhetsåret 2018

 

Syftet med denna policy är att säkerställa att Rudin Communication AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Denna policy är förankrad hos delägare i Rudin Communication AB.

 

Ägarna av Rudin Communication AB ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

 

Policyn ska fastställas av ägarna minst en gång per år och uppdateras vid behov.

 

Henric Rudin är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

 

Denna policy är tillämplig för företagets ägare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

 

Rudin Communication AB:

• insamlar inga kunduppgifter för att sälja vidare till tredje part

• har inget nyhetsbrev

• har ingen webbsida där kunduppgifter samlas

 

Syftet med registrering av kunduppgifter är enbart för att kunna genomföra uppdrag, bibehålla kund- och leverantörskontakt samt för att följa krav från svenska myndigheter vad gäller t ex bokföring, skatt samt övriga bolagsärenden.

 

Personuppgifter lagras i följande register:

 

In- och utgående e-postboxar

Innehåller: kunduppgifter, såsom namn på individer och företag, adress, funktion etc allmän korrespondens

Rensas: överförs regelbundet till mappar

 

SMS/iMessage

Innehåller: korrespondens angående uppdrag

Rensas: regelbundet månadsvis

 

Mappar

Innehåller: korrespondens angående uppdrag, kunduppgifter, såsom namn, adress, funktion etc

• offerter

• fakturor

• bokföring

• bildmaterial rörande företaget Rudin Communication AB samt de projekt som pågår

• deltagarlistor för kommande, pågående och nyligen avslutande uppdrag

 

Rensas:

• korrespondens rensas efter att kund- och leverantörsförhållande uppenbart har avslutats

• i övrigt följs rätten att behålla bokföring i sju år enligt svensk bokföringslag

 

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal finns med:

• Loopia

• AdJob

• Forss Webbservice

 

Allmän IT-säkerhet

Rudin Communication AB upprätthåller ett allmänt IT-säkerhetsskydd genom användande och regelbunden uppdatering av lösenord, brandväggar och val av leverantörer kring webb-och e-posttjänster.

 

Övervakning och incidenthantering

Vid upptäckt av dataintrång – via misstag internt eller dataläcka hos personuppgiftsombud – där personuppgifter läcker ut kommer en rapport att upprättas.

 

I de fall det krävs kommer individer att meddelas och rapport till Datainspektionen göras.

 

Rätten att bli bortglömd

Den individ som vill blir raderad ur register hos Rudin Communication AB ska inkomma med en begäran om detta till Henric Rudin. Raderingen sker snarast, senast inom tre månader.

 

Uppdaterad 2018 05 25